بسیج http://dbasij.mihanblog.com 2019-08-17T02:55:55+01:00 text/html 2014-02-26T09:27:59+01:00 dbasij.mihanblog.com از آسمان، مستند شهید جعفرخان http://dbasij.mihanblog.com/post/33 <div style="text-align: center;"><br>برنامه از آسمان، مستندی از زندگانی شهید بزرگوار، شهید محمد جعفرخانی به روایت خانواده محترم و همرزمان شهید<br><font size="3"><br><br><br></font>[http://www.aparat.com/v/O6cSp]<br><font size="3"><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://host13.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/340/aa97c23a823715555920b3295dbe08de1017237.mp4" target="_blank" title="">دانلود این ویدیو</a></font><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><br><br>حجم فایل: 32.7 مگابایت<br><br><br><br></font>[http://www.aparat.com/v/OEgyQ]<br><font size="3"><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/340/13c13c124591eb18767a16314dc3a3a51018521.mp4" target="_blank" title="">دانلود این ویدیو</a></font><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><br><br>حجم فایل: 35.6 مگابایت</font><br><br></div> text/html 2012-05-17T17:25:19+01:00 dbasij.mihanblog.com شهید محمد غفاری http://dbasij.mihanblog.com/post/32 <div style="text-align: center;"><br>[http://www.aparat.com/v/b1879d49eb8a76d4ad99a1a1867ce037200475]<br><font size="3"><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/67/b1879d49eb8a76d4ad99a1a1867ce037200475.mp4" target="_blank" title="">دانلود این ویدیو</a></font><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><br><br>حجم فایل: 17.2 مگابایت</font><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2012-02-10T14:38:45+01:00 dbasij.mihanblog.com شهید فرشاد شفیع پور http://dbasij.mihanblog.com/post/31 <div style="text-align: center;"><br>[http://www.aparat.com/v/39717cca2267328b0d16d40c720dfd6c125869]<br><font size="3"><br><br><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/42/39717cca2267328b0d16d40c720dfd6c125869.mp4" target="_blank" title="">دانلود این ویدیو</a></font><br><font size="3"><br>حجم فایل: 10.9 مگابایت</font><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2011-12-16T19:49:21+01:00 dbasij.mihanblog.com شهید محمد غفاری http://dbasij.mihanblog.com/post/30 <div style="text-align: center;"><br>[http://www.aparat.com/v/332a8634a1f50302c36a708b1074fd0984155]<br><br><br><font size="3"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/29/332a8634a1f50302c36a708b1074fd0984155.mp4" target="_blank" title="">دانلود این ویدیو</a><br><br>حجم فایل: 13.8 مگابایت</font><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2011-11-08T00:37:38+01:00 dbasij.mihanblog.com تصاویر شهید حسن حسین پور http://dbasij.mihanblog.com/post/29 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>تصاویر شهید حسن حسین پور را در <A title="" href="http://dbasij.mihanblog.com/extrapage/pshhhp" target=_blank><FONT color=#ff0000>اینجا</FONT></A> مشاهده نمایید ...</FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3><IMG src="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/491035_I2oZrtgEtres.jpg" width=304 height=388></FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-10-24T08:10:33+01:00 dbasij.mihanblog.com تصاویر شهید سید محمد موسوی http://dbasij.mihanblog.com/post/28 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>تصاویر شهید سید محمود موسوی را در <A title="" href="http://dbasij.mihanblog.com/extrapage/pshsmm" target=_blank><FONT color=#ff0000>اینجا</FONT></A> مشاهده نمایید ...</FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3><IMG src="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/Picture%20006.jpg" width=282 height=388></FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-10-24T08:01:13+01:00 dbasij.mihanblog.com تصاویر شهید مصطفی صفری تبار http://dbasij.mihanblog.com/post/27 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>تصاویر شهید مصطفی صفری تبار را در <A title="" href="http://dbasij.mihanblog.com/extrapage/pshmst" target=_blank><FONT color=#ff0000>اینجا</FONT></A> مشاهده نمایید ...</FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3><IMG src="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/Picture%20003.jpg" width=282 height=388></FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-10-24T07:40:46+01:00 dbasij.mihanblog.com تصاویر شهید مسلم احمدی پناه http://dbasij.mihanblog.com/post/26 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>تصاویر شهید مسلم احمدی پناه را در <A title="" href="http://dbasij.mihanblog.com/extrapage/pshmap" target=_blank><FONT color=#ff0000>اینجا</FONT></A> مشاهده نمایید ...</FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3><IMG src="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/Picture%20010.jpg" width=282 height=388></FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-10-24T07:35:34+01:00 dbasij.mihanblog.com تصاویر شهید محمد محرابی پناه http://dbasij.mihanblog.com/post/25 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>تصاویر شهید محمد محرابی پناه را در <A title="" href="http://dbasij.mihanblog.com/extrapage/pshmmp" target=_blank><FONT color=#ff0000>اینجا</FONT></A> مشاهده نمایید ...</FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3><IMG src="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/Picture%20009.jpg" width=282 height=388></FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-10-24T07:27:14+01:00 dbasij.mihanblog.com تصاویر شهید مجتبی بابایی زاده http://dbasij.mihanblog.com/post/24 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>تصاویر شهید مجتبی بابایی زاده را در <A title="" href="http://dbasij.mihanblog.com/extrapage/pshmbz" target=_blank><FONT color=#ff0000>اینجا</FONT></A> مشاهده نمایید ...</FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3><IMG src="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/Picture%20004.jpg" width=282 height=388></FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-10-24T07:20:19+01:00 dbasij.mihanblog.com تصاویر شهید یوسف فدایی نژاد http://dbasij.mihanblog.com/post/23 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>تصاویر شهید یوسف فدایی نژاد را در <A title="" href="http://dbasij.mihanblog.com/extrapage/pshyfn" target=_blank><FONT color=#ff0000>اینجا</FONT></A> مشاهده نمایید ...</FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3><IMG src="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/Picture.jpg" width=282 height=388></FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-10-23T14:42:33+01:00 dbasij.mihanblog.com تصاویر شهید محمد منتظر قائم http://dbasij.mihanblog.com/post/22 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>تصاویر شهید محمد منتظر قائم را در <A title="" href="http://dbasij.mihanblog.com/extrapage/pshmmgh" target=_blank><FONT color=#ff0000>اینجا</FONT></A> مشاهده نمایید ...</FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3><IMG src="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/Picture%20011.jpg" width=282 height=388></FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-10-23T14:15:18+01:00 dbasij.mihanblog.com تصاویر شهید صمد امیدپور http://dbasij.mihanblog.com/post/21 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>تصاویر شهید صمد امیدپور را در <A title="" href="http://dbasij.mihanblog.com/extrapage/pshso" target=_blank><FONT color=#ff0000>اینجا</FONT></A> مشاهده نمایید ...</FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3><IMG src="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/Picture%20008.jpg" width=282 height=388></FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-10-23T14:07:07+01:00 dbasij.mihanblog.com تصاویر شهید علی بریهی http://dbasij.mihanblog.com/post/20 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>تصاویر شهید علی بریهی را در </FONT><A title="" href="http://dbasij.mihanblog.com/extrapage/pshab" target=_blank><FONT color=#ff0000 size=3>اینجا</FONT></A><FONT size=3> مشاهده نمایید ...</FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3><IMG src="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/Picture%20005.jpg" width=282 height=388></FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-10-21T15:03:59+01:00 dbasij.mihanblog.com تصاویر شهید محمد غفاری http://dbasij.mihanblog.com/post/19 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>تصاویر شهید محمد غفاری را در <A title="" href="http://dbasij.mihanblog.com/extrapage/pshmgh" target=_blank><FONT color=#ff0000>اینجا</FONT></A> مشاهده نمایید ...</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG src="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/Picture%20012.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-10-21T13:04:07+01:00 dbasij.mihanblog.com تصاویر شهید حسین رضایی http://dbasij.mihanblog.com/post/18 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>تصاویر شهید حسین رضایی را در <A title="" href="http://dbasij.mihanblog.com/extrapage/pshhr" target=_blank><FONT color=#ff0000>اینجا</FONT></A> مشاهده نمایید ...</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG src="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/Picture%20013.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-10-21T05:38:25+01:00 dbasij.mihanblog.com تصاویر شهید محمد جعفرخانی http://dbasij.mihanblog.com/post/17 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>تصاویر شهید محمد جعفرخانی را در <A title="" href="http://dbasij.mihanblog.com/extrapage/pshmj" target=_blank><FONT color=#ff0000>اینجا</FONT></A> مشاهده نمایید ...</FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3><IMG src="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/Picture%20007.jpg"></FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-10-21T05:28:53+01:00 dbasij.mihanblog.com آزادسازی منطقه جاسوسان و به ثمر نشستن خون شهیدان http://dbasij.mihanblog.com/post/16 <div style="text-align: center;"><br><font size="2">آزادسازی منطقه جاسوسان و به ثمر نشستن خون شهیدان مبارزه با گروهک تروریستی پژاک<br><br></font>[http://www.aparat.com/v/61fdcd62a666bc4f6ace186f8fff2e7258012]<br><br><a href="http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/20/61fdcd62a666bc4f6ace186f8fff2e7258012.mp4" target="_blank" title=""><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="3"><span class="downloadlink">دانلود این ویدیو</span></font></a><br><br><font size="3">حجم فایل: 2.2 مگابایت</font><br></div> text/html 2011-10-21T05:23:01+01:00 dbasij.mihanblog.com شهدای عزت و امنیت (شهدای مبارزه با گروهک تروریستی پژاک) http://dbasij.mihanblog.com/post/15 <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><font size="3">شهدای مبارزه با گروهک تروریستی پژاک</font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><a title="" href="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/1psh.jpg" target="_blank"><img style="width: 346px; height: 248px;" src="http://dbasij.persiangig.com/image/sh/1psh.jpg" width="1280" height="960"></a></p> <p align="center">&nbsp;</p> text/html 2011-09-15T13:41:43+01:00 dbasij.mihanblog.com فیلم شهدای درگیری با گروهک تروریستی پژاک http://dbasij.mihanblog.com/post/14 <div style="text-align: center;"><br><br>[http://www.aparat.com/v/50fb5ad5d9eb3bb648e6c8d18453a7f739757]<br><br><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="3"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/14/50fb5ad5d9eb3bb648e6c8d18453a7f739757.mp4" target="_blank" title="">دانلود این ویدیو</a><span class="downloadlink"></span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);">حجم فایل: 20.2 مگابایت</span></font><br><br><br><br><br><font size="3"></font><br><font size="3">لینک کمکی برای دریافت!</font><br><br><br><a title="" href="http://dbasij.persiangig.com/video/3443.flv" target="_blank"><img alt="http://dbasij.persiangig.com/image/downloadtyrtee5.gif" src="http://dbasij.persiangig.com/image/downloadtyrtee5.gif"></a><br><br><font size="3"><br>حجم فایل: 16.1 مگابایت<br><br>فرمت: FLV</font><br><br></div> <div style="text-align: center;"></div> text/html 2011-03-26T11:37:52+01:00 dbasij.mihanblog.com وبلاگ بسیج http://dbasij.mihanblog.com/post/1 <p align="center"><br></p><p align="center"><img alt="http://dbasij.persiangig.com/image/f5e4e86a8722.gif" src="http://dbasij.persiangig.com/image/f5e4e86a8722.gif"></p> <p align="center"><br></p><p align="center">&nbsp;</p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><font size="4">ب</font><font size="4">سیج، مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهیدان گمنامی است</font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><font size="4">كه پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند.</font></p><p style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><font size="3"><font style="font-weight: normal;" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">حضرت امام خمینی (ره)</span></font><br></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" align="center">&nbsp;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><br></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><br></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><font size="3"><strong><span style="font-weight: normal; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">با عرض سلام و درود خدمت شما بازدیدکننده گرامی</span><br></strong></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><font size="3"><strong>«به وبلاگ بسیج خوش آمدید»</strong></font></p> <p align="center"> <br></p><p align="center"><br></p> <p align="center"><img alt="http://dbasij.persiangig.com/image/1301214037_4.gif" src="http://dbasij.persiangig.com/image/1301214037_4.gif"></p> <p align="center">&nbsp;</p>